Język

§ 1. Zawarcie umowy
1.    Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.
2.    Przez zawarcie umowy Usługobiorca potwierdza wcześniejsze zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.
3.    Przez zawarcie umowy Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Wymagania techniczne
Do korzystania z udostępnionego przez Usługodawcę Oprogramowania konieczne jest spełnienie łącznie następujących wymagań technicznych:
1.    połączenie z siecią Internet,
2.    posiadanie urządzeń umożliwiających połączenie opisane w pkt 1,
3.    przeglądarka internetowa:
a.    obsługa css w versji 3.0 lub wyższej,
b.    włączona obsługa JavaScript,
4.    aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików w formacie PDF.

§ 3. Konto Usługobiorcy
1.    Po zawarciu Umowy oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej Usługodawca zakłada dla Usługobiorcy indywidualne konto, za pomocą którego Usługobiorca może umieszczać, przechowywać, przetwarzać, wysyłać i odbierać dane w ramach korzystania z Oprogramowania, zwane dalej „Kontem”.
2.    Dostęp do Konta Usługobiorcy zabezpieczony jest indywidualnym hasłem, obranym przez Usługobiorcę.
3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub uzyskania dostępu do Konta Usługobiorcy przez osobę trzecią wskutek posłużenia się hasłem.
4.    Po rozwiązaniu umowy Konto Usługobiorcy, wraz ze wszystkimi przechowywanymi danymi, zostanie usunięte.
5.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Usługobiorcę wskutek utraty danych w przypadku określonym w ust. 4.

§ 4. Warunki świadczenia usług
1.    Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostępność Oprogramowania w ciągu okresu rozliczeniowego na poziomie 98 %.
2.    Oprogramowanie może być niedostępne dla Usługobiorcy z powodu konieczności przeprowadzenia konserwacji, naprawy lub wymiany sprzętu – w wymiarze 8 godzin w miesiącu.
3.    Maksymalny czas jednorazowego braku dostępu do Oprogramowania, określonego
w ust. 2 to 6 godzin.
4.    W przypadku określonym w ust. 2 Usługodawca zobowiązany jest poinformować Usługobiorcę drogą elektroniczną o planowanym braku dostępu do Oprogramowania
i przewidywanym czasie jego trwania z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.
5.    Niezależnie od ust. 2, Oprogramowanie może być niedostępne dla Usługobiorcy
z powodu konieczności usunięcia zaistniałej usterki lub awarii sprzętu
lub Oprogramowania.
6.    W przypadku określonym w ust. 5 Usługodawca zobowiązany jest poinformować Usługobiorcę drogą elektroniczną lub telefoniczną o braku dostępu
do Oprogramowania i przewidywanym czasie jego trwania niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia usterki lub awarii.
7.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie braku dostępu
do Oprogramowania ponad wymiar określony w ust. 2 i 4, spowodowane wyłącznie działaniami siły wyższej, Usługobiorcy lub osoby trzeciej.
8.    Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich stwierdzonych wadach lub nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Oprogramowania niezwłocznie po ich wykryciu.
9.    Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do aktualnych informacji, znajdujących się na stronie internetowej Usługodawcy: www.e-zam.pl, dotyczących:
a.    szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
b.    funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

§ 5. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
1.    Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Oprogramowania do przetwarzania, przechowywania, wysyłania lub odbierania takich treści.
2.    W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowienia ust. 1:
a.    Usługodawca wezwie Usługobiorcę na piśmie lub drogą elektroniczną
do niezwłocznego usunięcia treści o charakterze bezprawnym, najpóźniej
w terminie 3 dni od otrzymania wezwania,
b.    Usługodawcy przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu Usługobiorcy
do Oprogramowania.
3.    W przypadku nieusunięcia przez Usługobiorcę treści bezprawnych zgodnie z ust. 2
lit. a. lub dopuszczenia się innego naruszenia przepisów obowiązującego prawa Usługodawca może odstąpić od Umowy.

§ 6. Naruszenie Regulaminu
1.    W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień regulaminu innego
niż określone w § 5 ust. 1 Usługodawca wezwie Usługobiorcę na piśmie lub drogą elektroniczną do niezwłocznego zaniechania naruszeń, najpóźniej w terminie 3 dni
od otrzymania wezwania.
2.    W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 Usługodawca może odstąpić od Umowy.

§ 7. Rozwiązanie umowy
1.    Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta.
2.    Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie.
3.    Usługodawca może wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego w którym została wypowiedziana, z zastrzeżeniem § 5. ust. 3 i § 6 ust. 2 Regulaminu oraz § 3. ust. 6 Cennika.

§ 8. Licencja
1.    Majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania przysługują wyłącznie Usługodawcy.
2.    Usługodawca udziela Usługobiorcy odpłatnej, niewyłącznej licencji
na Oprogramowanie, obejmującej korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.    Licencja udzielana jest pod warunkiem uiszczenia przez Usługobiorcę wszelkich należnych Usługodawcy opłat wynikających z umowy, zgodnie z ust. 4.
4.    Licencja udzielana jest na pierwszy okres rozliczeniowy z dniem uiszczenia opłaty rejestracyjnej i opłaty abonamentowej oraz ulega przedłużeniu na każdy kolejny okres rozliczeniowy, za który została uiszczona opłata abonamentowa.
5.    Usługobiorca nie jest uprawniony do:
a.    kopiowania Oprogramowania w całości ani w części,
b.    dokonywania zmian w Oprogramowaniu.

§ 9. Wyłączenie odpowiedzialności
1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane zakłóceniem funkcjonowania lub brakiem dostępu do Oprogramowania, w tym za utratę danych, wywołane bez jego winy, w szczególności spowodowane przez:
a.    działanie siły wyższej,
b.    awarię sieci energetycznej,
c.    usterkę lub awarię sprzętu Usługobiorcy,
d.    brak dostępu Usługobiorcy do sieci Internet,
e.    działanie Usługobiorcy lub osoby trzeciej.
2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść danych wysyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych przez Usługobiorcę
z wykorzystaniem Oprogramowania.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne
1.    Usługobiorcy przysługuje prawo do składania pisemnych reklamacji dotyczących funkcjonowania oprogramowania oraz realizacji innych postanowień umowy.
2.    Reklamacje mogą być składane w siedzibie Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.    Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
4.    O każdym przypadku nierozpoznania reklamacji w terminie określonym w ust. 3, wynikającym z konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
z udziałem osób trzecich lub Usługobiorcy, Usługodawca ma obowiązek poinformować Usługobiorcę, podając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin rozpoznania reklamacji.

§ 11. Ochrona danych osobowych
1.    Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi oraz do świadczenia usług określonych w § 1. Umowy.
2.    Usługodawca zapewnia Usługobiorcy stały dostęp do aktualnych informacji o:
a.    udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
b.    podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli Usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.
3.    Informacje określone w ust. 2 znajdują się na stronie internetowej Usługodawcy: www.e-zam.pl.